Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

dziewczynaszamanki
dziewczynaszamanki
4780 f75f
dziewczynaszamanki
7319 78e4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
dziewczynaszamanki
Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać, potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza.
— jonasz kofta.
Reposted fromrol rol viaskomplikowanie skomplikowanie
dziewczynaszamanki
9586 b072 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaskomplikowanie skomplikowanie
dziewczynaszamanki
8046 14ef 500
dziewczynaszamanki
8791 1830
Reposted frommisieq misieq viaskomplikowanie skomplikowanie
dziewczynaszamanki
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viabylejaka bylejaka
dziewczynaszamanki
4570 abd2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabylejaka bylejaka
dziewczynaszamanki
5949 cc6c
dziewczynaszamanki
  Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromIriss Iriss viaszydera szydera
dziewczynaszamanki
2827 6eb5
Reposted fromironicdreams ironicdreams viaszydera szydera
dziewczynaszamanki
5649 3ff1
dziewczynaszamanki
Tryb bycia polega na akceptacji świata takim, jakim jest. Nie chodzi tu o bierne poddanie się losowi, lecz o zaakceptowanie faktu, że w danym momencie jesteś w takiej, a nie innej sytuacji. Pozwala to osiągnąć większy spokój umysłu i lepsze zdrowie.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viasgrialux3 sgrialux3
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viasgrialux3 sgrialux3
dziewczynaszamanki
5753 40cc 500

May 22 2017

7664 6cc0 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaGunToRun GunToRun
dziewczynaszamanki
5939 86ec 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viahepi hepi
dziewczynaszamanki
9242 bdb4
Reposted fromdontbemad dontbemad viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl